Open Source Sofware

brak produktów w koszyku
Brak produktów
Twój koszyk jest pusty

Pedagogika

W tej sekcji znajdą Państwo książki z dziedziny pedagogiki. Pedagogika jest to nauka o edukacji, która zajmuje się rozwojem i zmianami organizmów wychowania oraz uczenia się człowieka przez całe życie.
Edukacja i nierówności społeczne - Tomasz Gmerek
Wydanie 2011r. Oprawa twarda. Strony 518. Format 16,5x24,0cm. Książka Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji stanowi wyraz zainteresowań badawczych autora - zorientowanych wokół problematyki zróżnicowania społecznego i roli szkolnictwa w procesach stratyfikacji społecznej. Jej podłoże teoretyczne stanowią koncepcje z zakresu socjologii edukacji oraz pedagogiki porównawczej. Książka jest także próbą wpisania się w nurt analiz i poszukiwań badawczych reprezentowanych przez polskich pedagogów, których dzieła są punktem wyjścia dla tytułowych rozważań. Autor pragnie zwrócić uwagę, że książka jest rozwinięciem i logiczną kontynuacją jego poprzednich przedsięwzięć badawczych, mieszczących się w sferze relacji pomiędzy edukacją a procesami stratyfikacji społecznej (w 2008 roku wspólnie z dr A. Gromkowską-Melosik przygotowali książkę: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej).
Wychowanie osobowe - Praca zbiorowa
Istotą wychowania człowieka jako osoby jest w pierwszej kolejności poznanie tajników ludzkiego życia, biorąc pod uwagę wszystkie jej sfery: intelektualną, moralną, psychiczną, religijną i społeczną. Celem wychowania jest pełny rozwój jednostki ludzkiej, zarówno osoby, jak i członka społeczności ludzkiej. Proces doskonalenia się osobowego jest bardzo ważny, ale podstawą tej doskonałości osobowej człowieka jest stosunek do prawdy o człowieku. Idzie tu o taką prawdę, która byłaby jednocześnie mądrością. Bo wiedzy w dzisiejszym świecie dużo, ale mądrości wciąż mało. Książka Wychowanie osobowe ma za zadanie wypełnienie uwidaczniającej się ciągle luki w rozważaniach i dyskusjach nad wychowaniem, podejmowanych zarówno w środowiskach akademickich, szkolno - wychowawczych, jak i rodzinie.
Praktyka ewaluacji w szkole + CD - Klemens Stróżyński
Niniejsza książka to rozwinięcie i kontynuacja cieszącej się wielką popularnością pozycji Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły. Zawiera praktyczne wskazówki i narzędzia ułatwiające prowadzenie ewaluacji zwłaszcza efektów kształcenia w szkołach. Zapewne szczególnie atrakcyjne okaże się przedstawienie i omówienie typowych szkolnych projektów ewaluacyjnych. W książce uwzględniono najnowszy stan wiedzy pedagogicznej. Publikacja została wzbogacona o płytę CD zawierającą narzędzia badawcze prezentowane i omawiane w książce oraz schematy do wykorzystania w prezentacjach.
Trening pamięci - Bąbel Przemysław, Baran Agnieszka
Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić ? jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka). Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi i starszymi; zarówno w ramach placówek oświatowych (szkół, uczelni), instytucji kulturalnych i edukacyjnych (domy kultury, kluby, świetlice), jak i organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych, realizujących projekty edukacyjne. Możliwe jest także samodzielne korzystanie z proponowanych ćwiczeń w celu podniesienia własnych możliwości pamięciowych. Książka skierowana jest przede wszystkim do osób projektujących szkolenia ? warsztaty pamięci i koncentracji uwagi dla różnych grup odbiorców. Prezentuje nie tylko różne ćwiczenia i techniki, ale sposoby ich wykorzystania podczas przygotowywania tego typu warsztatów.
Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole - Jegier Aneta, Kosowska Magdalena
Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników. Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom zwadą słuchu dobrych warunków edukacji. Polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnianiem środowiska szkolnego oraz wspoma­ganiem funkcjonowania w szkole dzieci niepełnosprawnych. W rozdziale pierwszym zamieszczono informacje dotyczące niepełnosprawności, jaką jest wada słuchu. Przedstawiono ujęcia terminologiczne osoby z wadą słuchu, klasyfikacje wad słuchu, audiologiczne środki wspomagania słyszenia oraz sposoby porozumiewania się osób z uszkodzeniem słuchu. Ponadto scharakteryzowano rozwój psychospołeczny dziecka sprawnego oraz dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. W rozdziale drugim przedstawiono definicyjne ujęcia integracji, a także podstawy prawne dotyczące uczęszczania dzieci z wadą słuchu do szkół integracyjnych. Rozdział ten zawiera także treści opisujące warunki integracji dziecka z wadą słuchu w środowisku szkolnym, ukazując je od strony nauczyciela, szkoły oraz dziecka z uszkodzonym słuchem. W rozdziale trzecim scharakteryzowano ogólne zagadnienia relacji społecznych zachodzących w rodzinie oraz w klasie szkolnej, a także potrzeby dziecka, które są zaspakajane przez oba te środowiska w celu jego optymalnego rozwoju. Ponadto rozdział ten traktuje o znaczeniu klasy szkolnej w integracji, a także o roli nauczyciela w kształtowaniu relacji społecznych wśród uczniów. Rozdział czwarty przedstawia ocenę relacji zachodzących w klasie pomiędzy uczniami z wadą słuchu i ich rówieśnikami, dokonaną zarówno przez nauczycieli wiodących, jak i wspomagających w klasie integracyjnej. Rozdział piąty zaś opisuje relacje pomiędzy uczniami w świetle wyników badań socjometrycznych klas integracyjnych. Badania z zastosowaniem techniki socjometrycznej J.L. Moreno ?Test wyboru? i techniki ?Zgadnij kto?? pozwoliły na sprawdzenie rzeczywistych stosunków panujących w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka z wadą słuchu w klasie. W rozdziale szóstym zamieszczono wskazówki do udoskonalania, monitorowania i ewaluacji pracy nauczyciela w klasie, w której uczniami są zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z trudnościami rozwojowymi.
Nauczycielskie poniżanie - Lucyna Kopciewicz
Proponowana praca wpisuje się bardzo wyraźnie w nurt socjologii ciała oraz w nurt pedagogicznych analiz kultury szkoły. Podstawowym przedmiotem zainteresowania są relacje (wspomnienia) absolwentek różnych typów szkół dotyczące represyjnego wymiaru pedagogicznej pracy szkoły ? represjonowania wyglądu fizycznego (strój, fryzura, makijaż). Badania empiryczne w których brało udział ok. 200 kobiet (absolwentek) wskazują na powszechność tego typu przemocy (zazwyczaj za przemoc nieuważnej), podobną strukturę doświadczenia przemocy oraz konsekwencje w postaci specyficznych kobiecych dyspozycji kształtowanych w szkole (?siedzieć cicho?).
Wokół czytania - Zofia Pomirska
Książka dostarcza wielu wartościowych informacji na temat złożonego procesu odbioru tekstu pisanego, toteż zainteresuje czytelników poszukujących rzetelnej i aktualnej wiedzy na ten temat. Pozycja powinna spotkać się z zainteresowaniem wielu odbiorców, np. wychowawców, dydaktyków w zakresie nauczania początkowego i języka polskiego, a także kandydatów do zawodu nauczyciela, czyli studentów studiów o profilu pedagogicznym. Wiele pożytecznych wskazówek znajdą w niej także rodzice dzieci mających problemy z czytaniem. prof. dr hab. Edward Łuczyński
Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo wychowawcze - Danuta Wosik-Kawala
W Polsce system opieki nad dzieckiem osieroconym i opuszczonym składa się z form rodzinnych i instytucjonalnych. Obie te formy istnieją obok siebie w zasadzie od początków dziejów opieki nad dzieckiem. Obecnie można jednak zauważyć dążenie ustawodawców do znacznego ograniczania instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz powstawania form małych, rodzinnych. Dużą wagę przykłada się także do wspomagania rodziny naturalnej, aby pobyt dziecka poza domem był możliwie najkrótszy. Książka ukazuje, w sposób wielowymiarowy problematykę opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie może przebywać w domu rodzinnym i musi zostać objęte inną formą opieki. Mimo teoretycznego charakteru, przybliża ona Czytelnika do omawianych zagadnień także poprzez możliwość poznania historii dzieci umieszczanych w zastępczych środowiskach wychowawczych.
Postawa 3X wśród młodzieży coś więcej niż abstynencja - Dominika Łęcka
Wydanie 2011r. Oprawa broszurowa. Strony 144. Format 16,0x23,5cm. Dominika Łęcka podejmuje się interesującej i nowej problematyki w rozważaniach pedagogicznych i socjologicznych. Na potrzeby teorii konstruuje model postawy części współczesnej młodzieży (nazwanej przez autorkę 3x), która opiera się na trzech zasadach: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków. Autorka dokonuje wyraźnego rozróżnienia postawy 3x od zjawiska abstynencji. Książka jest tym samym bardzo dobrym uporządkowaniem terminologii i podejść wobec abstynencji jako faktu społecznego i przejawu oddziaływania warunków zewnętrznych na określone wybory i decyzje. Celem książki jest przedstawienie świata indywidualnych przeżyć młodzieży z postawą 3X i jej relacji z otoczeniem społecznym opartych na konfrontacji, kompromisie i konsensusie. Przyjrzymy się także samemu otoczeniu tej postawy i zjawiskom, które uaktywniają się w różnych relacjach. Jak młodzież postrzega abstynencję? Jaki ma stosunek do osób posiadających taki styl życia? Czy zawsze jest to niechęć? W jaki sposób przeżywają spotkanie z abstynentem? W jaki sposób naciskają na zmianę postawy i jak osoba z postawą 3X próbuje się temu sprzeciwić? Na czym polega rola dublera w opisywanym świecie? Odpowiedzi na te pytania i inne problemy czytelnik znajdzie w prezentowanej książce.
Technika taka dla przedszkolaka - Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec
W tej niewielkiej książce proponujemy najmłodszym tworzenie świata techniki za pomocą bardzo prostych przedmiotów codziennego użytku, jak niepotrzebne pudełko, szpulka, gąbka, guzik, spinacz. To kolejna propozycja prac z cyklu rozwijających wyobraźnię najmłodszych dzieci.
Pedagogika przedszkolna - Anna Klim-Klimaszewska
Wydanie 2010r. Oprawa broszurowa. Strony 376. Format 16,0x22,5 cm. W nowym, rozszerzonym wydaniu, uzupełnionym o bieżącą podstawę programową Anna Klim-Klimaszewska porusza zagadnienia stanowiące podstawę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, W książce przedstawiono najważniejsze problemy i teorie wychowania przedszkolnego, a także scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe wychowanie dzieci. "Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa" jest unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkolnych, studentów pedagogiki, rodziców, a także wszystkich zainteresowanych tematem.
O SOS Wioskach Dziecięcych - Mieczysław Łobocki
Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach opracowanych przez działającą w Polsce pozarządową organizację SOS Wioski Dziecięce. Praca koncentruje się na tradycyjnym funkcjonowaniu wiosek, zgodnie z obowiązującymi w nich czterema zasadami pedagogicznymi. Wspomina też o wyłaniającej się obecnie zmodernizowanej koncepcji wiosek - między innymi o programach umacniania rodziny (styczeń 2007) i polityce programowej (maj 2009). Książka adresowana jest do studentów pedagogiki i psychologii, osób zatrudnionych w wioskach dziecięcych, pracowników rożnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz darczyńców i sponsorów. Ciekawa okaże się również dla czytelników zainteresowanych problemami opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do tych, jakie istnieją w normalnych rodzinach. Niniejsze opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest Hermannowi Gmeinerowi jako głównemu twórcy SOS Wiosek Dziecięcych. Omówiono w nim jego drogę życiową, ważniejsze uzdolnienia, postawy i przekonania oraz zasługujące na uwagę wydarzenia i osiągnięcia. Drugi rozdział pokazuje podstawowe założenia wiosek SOS. Opisano w nim również funkcjonowanie dyrektora i personelu pomocniczego. W rozdziale trzecim przedstawiono kryteria doboru i szkolenia matek SOS, mowa w nim także o matek tych powinnościach i uprawnieniach. W kolejnym rozdziale, czwartym, podano ogólną charakterystykę rodzin, z których wywodzą się wychowankowie wiosek. Sporo miejsca poświęcono również urazom psychicznym dzieci przyjmowanych do wiosek oraz nadpobudliwości psychoruchowej niektórych z nich. Poza tym opisano kryteria doboru i stosowaną procedurę przyjmowania dzieci do wiosek, spróbowano także odpowiedzieć na pytanie, na co mogą liczyć wychowankowie po opuszczeniu placówki. Rozdział piąty dotyczy między innymi celów, jakie przyświecają prowadzonej działalności wychowawczej w SOS Wioskach Dziecięcych. Nieco szerzej zajęto się w nim humanistycznym podejściem i preferowanymi metodami pracy wychowawczej, sygnalizując również doniosłą rolę wychowania do wartości. W rozdziale szóstym przybliżono natomiast niektóre z funkcjonujących wiosek. Oprócz przedstawienia pierwszej SOS Wioski Dziecięcej (Imst, Austria), opisano także wioski SOS w Europie i na innych kontynentach oraz cztery wioski w Polsce (w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie). Omówiono też działalność stowarzyszenia SOS-Kinderdorf International jako najwyższego organu władzy, któremu podlegają wszystkie SOS Wioski Dziecięce. Zajęto się również działalnością krajowych stowarzyszeń, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie wiosek w poszczególnych państwach. Mieczysław Łobocki
Podróże z żabkami po Polsce - Teresa Bogdańska, Grażyna Olszewska
Format A4 stron 80 Podróże z żabkami po Polsce to cykl wierszy logopedycznych o żabkach, przeznaczonych dla dzieci od lat 5. W każdym wierszyku ćwiczona jest prawidłowa artykulacja głoski lub głosek, które mogą być mylone. Są więc one przeznaczone głównie dla dzieci z problemami wymowy, ale także dla innych - do ćwiczenia dykcji. Posiadają również walory dydaktyczne (m. in. uczą korzystania z mapy Polski, utrwalają niektóre wiadomości) i wychowawcze (zawierają morał). Skonstruowane są w taki sposób, aby ich lektura sprawiała przyjemność: posiadają rymy, rytm, a także elementy humorystyczne. Do każdego wierszyka opracowano ćwiczenia utrwalające wymowę głosek, sprawdzające rozumienie przez dziecko tekstu i skałaniające je do wypowiedzi o sobie.
Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych - Beata Ziębińska
Postępujący od lat kilkudziesięciu proces starzenia się społeczeństw i związane z nim skutki społeczne powodują, że ludzie starsi i starość jako faza życia człowieka stają się przedmiotem dociekań naukowych. Coraz częściej wskazuje się na konieczność przygotowania się do starości i zapobiegania jej negatywnym skutkom, czyli stosowania zasad profilaktyki gerontologicznej. Zdaniem autorki marginalizacja ludzi starszych w Polsce ma źródła w ładzie społecznym tworzącym się w okresie transformacji ustrojowej, kulturze społecznej, jak i samej starości jako fazie życia człowieka, w której następuje tzw. przewaga strat nad zyskami. Udowadnia ona jednak, że przy zastosowaniu zasad profilaktyki gerontologicznej ludzie starsi mogą być efektywni, twórczy i niezależni. Uniwersytety Trzeciego Wieku to właśnie instytucje, które nie tylko aktywizują społecznie, intelektualnie i ruchowo swoich słuchaczy, ale także zmieniają do nich nastawienie środowiska, w którym żyją.
Edukacja przez ruch Matematyczne obrazy w szkole + CD - Dorota Dziamska
Proponujemy ciekawe ćwiczenia i zabawy oparte na metodzie dynamicznych obrazów, wspierające rozwój myślenia matematycznego uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Metoda ta pozwala dzieciom szybciej i skuteczniej zrozumieć i przyswoić niełatwe pojęcia matematyczne. Lekcje matematyki staną się teraz inspirujące i atrakcyjne - w sposób naturalny wyzwolą w uczniach chęć zdobywania wiedzy i uczenia się.
Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść - Jean-Marie Barbier
Książkę cechuje zamysł skonstruowania zarysów pojęciowych odnoszących się do świata działania. Punktem odniesień autora jest dziedzina edukacji, a szczególnie sfera kształcenia dorosłych.
Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - Carla Hannaford
Książka jest przekładem z języka angielskiego. Wyjaśnia podstawy teoretyczne i pokazuje praktyczne przykłady zastosowania metod kinezjologii edukacyjnej, której autorka jest twórczynią. Metoda ta zdobywa sobie coraz więcej zwolenników na całym świecie. Pierwsza i jedyna w Polsce publikacja na ten temat.
Jakość życia studentów. - Antoni Rumiński
Praca ta zawiera 20 opracowań, w których autorzy zajmują się społecznym uwarunkowaniem życia studentów oraz jego aksjologicznym i edukacyjnym wymiarem. Jest to pierwsza publikacja poświęcona tej tematyce od lat sześćdziesiątych. Rozważania autorów dostarczają obfitych informacji o zjawiskach i procesach w świadomości współczesnych społeczeństw, ale przede wszystkim wprowadzają ład i systematyzują dane o współczesnych trendach i systemach moralnych, jakie zdobywają studenci z różnych źródeł.
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Maria Walczowska-Dutka
Książka skierowana jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców, katechetów i tych osób, które w jakikolwiek sposób kształtują życie osób niepełnosprawnych.
Ściąganie w szkole raport z badań - Konrad Kobierski
Książka poświęcona jest zjawisku ściągania w szkole, które stało się stałym elementem życia szkolnego. Niestety, zjawisko to w Polsce nie jest traktowane w kategorii problemu, a co gorsza mało kto postrzega ten czyn jako zjawisko patologiczne. Ściąganie jest sprzeczne z ideą uczenia się, a o tym jak bardzo jest rozpowszechnione, świadczy prezentowana publikacja. Celem książki jest uświadomienie władzom oświatowym, nauczycielom, rodzicom skali problemu oraz skutków, jakie ściąganie za sobą niesie. Warto się przyjrzeć wnikliwie tej patologii, by odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest jeszcze szansa i miejsce na uczciwą edukację w polskiej szkole?
O duszy dziecka - Karolina von Heydebrand
Karolina von Heydebrand (1886-1938) należy do pionierów pedagogiki waldorfskiej - ruchu odnowy pedagogicznej zainspirowanej przez Rudolfa Steinera. Ruch ten został zapoczątkowany założeniem szkoły w Stuttgarcie w roku 1919, a po drugiej wojnie światowej stał się ruchem o zasięgu światowym dzięki wybitnym pedagogom, licznym publikacjom oraz dzięki szkołom (w tej chwili istnieje na świecie ponad 880 szkól waldorfskich).Książka Karoliny von Heydebrand liczy sobie już niemal 80 lat. Jest to jednak dzieło tak inspirujące, tak jedyne w swoim rodzaju, że owa wiekowość staje się zaletą. Książka wyrasta wysoko ponad mody i prądy pedagogiczne, mówi o dzieciach w taki sposób, że chwyta za serce, że uczy poznawać przez miłość. Bo wszak, jak to wyraził Tomasz z Akwinu, "Potrafimy poznać rzeczy świata na tyle tylko, na ile zdołamy je pokochać".I to właśnie jest zdaniem autorki najważniejsze, co rodzice, pedagodzy, co każdy z nas wiedzieć powinien.Barbara Kowalewska.
Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu. - Bill Rogers
Wydanie 2009r. Oprawa broszurowa. Strony 256. Format 16,5x23,5cm.
Wychowanie personalistyczne - Franciszek Adamski
Prezentowana publikacja to dzieło najbardziej znanych polskich uczonych osadzających swe analizy fenomenu człowieka i jego wychowania na filozoficznych założeniach personalizmu chrześcijańskiego ubogaconego myślą naukową i nauczaniem Jana Pawła II. Książka kierowana jest do szerokiego kręgu pedagogów, nauczycieli i studentów zainteresowanych problematyką człowieka-osoby w świetle założeń filozoficznych ukierunkowanych na wartości wychowania integralnego.
Świat otwarty dla niewidomych - Marek Kalbarczyk
Jest to książka o możliwościach człowieka, możliwościach niejednokrotnie ponad jego słabości, ponad załamania, rozterki, zwątpienie, ponad to wszystko, co widzący znają i potrafią, co dla nich jest zwyczajne, proste, łatwe i naturalne, bo... widzą.
Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci - Hanna Lechowicz
Publikację polecamy nauczycielom, wychowawcom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Z pewnością zainteresuje również studentów pedagogiki, psychologii, rewalidacji.Autorka - na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością - pokazuje, jakie możliwości komunikacji daje im komputer. W przypadku niektórych dzieci, np. niemówiących i niesprawnych ruchowo, komputer jest jedyną drogą porozumiewania się z otoczeniem. W książce znajdujemy opis specjalnego oprogramowania i oprzyrządowania, przystosowanego do korzystania przez osoby nawet ze znacznymi ograniczeniami ruchowymi. U tych osób, często pełnosprawnych intelektualnie, posługiwanie się komputerem ma duży wpływ na ich rozwój umysłowy, a także psychiczny.Cennym uzupełnieniem książki są ilustracje - zarówno w tekście, jak i na kolorowej wkładce - pokazujące zastosowanie w praktyce omawianych urządzeń.
Kolorowy Album Pięciolatka
Album pięciolatka, w których dziecko w formie rysunków opisuje swoje życie przedszkolne.
Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie - Małgorzata Jarosiewicz
Książka ukazuje nowe, mało znane oblicze Marii Skłodowskiej-Curie. Dotychczas znaliśmy ją jako przede wszystkim wybitna uczoną, dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla, która współtworzyła naukę o promieniotwórczości. Teraz poznajemy ją jako pedagoga i wychowawczynię.
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza dla gimnazjum - Joanna Angiel
Program jest kontynuacją ścieżki opracowanej dla uczniów szkół podstawowych. Zaproponowano w nim spiralny układ niektórych treści, które realizowane będą w gimnazjum w innym kontekście i w bardziej pogłębiony sposób, niż to miało miejsce w szkole podstawowej.
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza dla szkoły podstawowej - Joanna Angiel
Program powstał na podstawie uniwersalnego programu ogólnopolskiego Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Dotyczy on obszaru historycznego Mazowsza, a zatem zaliczyć do niego można ziemię łowicką, ziemię rawską, Kurpie oraz część Podlasia. Nauczyciele uczący na tych obszarach mogą realizować niniejszy program, mimo że ich miasto należy obecnie do innego województwa.
Powinności i zadania nauczycieli w okresie Komisji Edukacji Narodowej - Kazimierz Korab
Celem podjętych badań jest jest ukazanie zadań i powinności nauczycieli w kontekście programowej działalności szkoły. Zadania i powinności wzajemnie się uzupełniają - pierwsze dotyczą roli zawodowej nauczycieli z punktu widzenia tego, co formalnie powinni czynić jako nauczyciele. Powinności bardziej odnoszą się do tego, kim każdy nauczyciel powinien być jako człowiek z racji na to, że jest nauczycielem. Są to dwa aspekty tej samej rzeczywistości, dlatego w przeprowadzanej analizie potraktowane zostały łącznie. W pracy wyróżniono natomiast zadania i powinności nauczycieli w dziedzinie nauczania i wychowania oraz w zakresie życia osobistego, grupowego i publicznego.Prezentowana analiza została oparta niemal wyłącznie na dokumentach powstałych w okresie działalności KEN, natomiast rozmyślnie pominięte są opracowania powstałe po 1795 roku.fragment Wstępu.
Człowiek w jednoczącej się Europie - Anna Królikowska
W serii wydawniczej Biblioteka Horyzontów Wychowania redagowanej przez Redakcję czasopisma Horyzonty Wychowania ukazała się pierwsza książka dotycząca problematyki człowieka i jego miejsca w procesie jednoczenia się Europy. Jest ona wynikiem refleksji środowisk reprezentujących władzę, politykę, Kościół i uniwersytety z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Biblioteczka.dobrego nauczyciela Nie lekcje, lecz zajęcia edukacyjne - Elżbieta Goźlińska 1120301
Dominującą formą organizacyjną procesu kształcenia w polskich szkołach jest lekcja, gdyż - zdaniem większości nauczycieli - najlepiej zapewnia realizację zasady systematyczności nauczania oraz opanowanie przez uczniów podstawowego zasobu wiedzy. Jednak wyniki egzaminów zewnętrznych już pokazały, że najwięcej kłopotów uczniom sprawiały te zadania, w których trzeba wykorzystać swoją wiedzę w praktyce
Książka jest owocem wędrówek młodzieży na "ścieżkach tradycji" i składa się z trzech rozdziałów.
Rozejrzyj się wokół swojego domu
Współcześnie ludzie, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast mają coraz mniejsze poczucie "zakorzenienia", coraz mniejszą wiedzę na temat tego, skąd pochodzą. Młodzież wychowywana w duchu kultury masowej oraz związanej z nią globalizacji czuje się bardziej "obywatelem świata" niż mieszkańcem danego regionu.
Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach - Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski
"Powrót do źródeł", to powrót do humanistycznej - czyli ludzkiej - edukacji oraz do zanikających w szkołach prawdziwych relacji między ludźmi. Poruszymy też w książce sprawę niepożądanych efektów działań profilaktyków zapraszanych z zewnątrz. Przyczyną wielu nieefektywnych czy wręcz szkodliwych działań jest traktowanie profilaktyki jako odrębnego, niepasującego do szkoły tworu, który dotychczas próbowano jakoś do szkól "dolepić". My pokazujemy profilaktykę jako integralną część wychowania i nauczania w szkole, podpowiadamy jak stworzyć program profilaktyczny.
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy - Jacek Migdałek
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy
Ścieżki edukacji teoria i praktyka - Małgorzata Suchańska
Pierwszy w Polsce przewodnik dla nauczycieli współpracujących w ramach integracji między przedmiotowej.Nasz przewodnik zawiera: * różne modele ścieżek edukacyjnych, * szczegółowe programy ścieżek wraz ze scenariuszami lekcji każdego przedmiotu nauczania, * wskazówki metodyczne dla nauczycieli ułatwiające tworzenie programu szkolnej ścieżki edukacyjnej.
Sztuka wychowania - Pino Pellegrino
Konkretna pomoc dla rodziców, dotycząca problemów wychowawczych, z którymi spotykają się każdego dnia.
Współczesna biologia a nauczanie kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia - Andrzej Muszala
Często to, co można przeczytać w oficjalnych dokumentach Kościoła różni się zasadniczo od przekazu medialnego oraz od obiegowych przekonań. Dlatego w wyniku opracowywania podręcznika metodycznego do nauczania biologii spontanicznie zrodziła się potrzeba usystematyzowania oraz jasnego i zwięzłego przedstawienia stanowiska Kościoła Katolickiego na problemy budzące najwięcej kontrowersji.Niniejsza książka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, stanowiąc kompendium wielu orzeczeń i stanowisk etyki chrześcijańskiej, w odniesieniu do najbardziej problematycznych tematów, w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Trzy wymiary programu - Edward Wragg
Książka prezentuje trójwymiarowy model programu szkolnego. Pierwszy wymiar stanowi materiał nauczania. Drugi - tematyka międzyprzedmiotowa, która kształtuje rozwój intelektu i charakteru uczniów. Trzeci - sposoby nauczania i uczenia się. Napisana niezwykle przystępnie z myślą o nauczycielach i niespecjalistach uwikłanych w dyskusje o zadaniach współczesnej szkoły i w prace nad programami szkolnymi.
Czas współpracy i czas zmian - 112102 Hanna Rylke, Małgorzata Płócińska
Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i tych wszystkich, którzy są włączeni w proces zmian w systemie edukacji.Autorki, kreując wizję szkoły jako organizacji stale "uczącej się" i rozwijającej, dostarczają narzędzi, które ułatwiają rozumienie siebie i instytucji, podejmowanie nowych ról, szukanie nowych rozwiązań i tworzenie nowej "rzeczywistości edukacyjnej". Każdy rozdział wprowadza wiedzę na dany temat, odwołuje się do doświadczenia i wskazuje miejsce omawianego zagadnienia w realnym życiu.
Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą. Program Edukacji Psychologicznej - Nora Grochowska, Renata Gugnacka
Program przygotowano do realizacji w kształceniu zintegrowanym, a także w klasie "0": Zawarto tu propozycje programowe dotyczące integracji w zakresie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci. Autorki połozyły nacisk na realizację w Programie trzech podstawowych celów: - zdrowie, profilaktyka-wychowanie, współpraca z domem. Priorytetowe zadania przedstawione w Programie to: Pomoc dzieciom w adaptacji do szkoły, a więc do zasad i norm regulujacych ich funkcjonowanie w roli uczniów, ale w sposób zapewniający zdrowie psychiczne (redukcja napięć i stresów, poznawanie własnych emocji, określanie mocnych stron, nawiązywanie przyjaźni), Profilaktyka w zakresie potencjalnych trudności adaptacyjnych w szkole, w szczególności w ramach społecznego funkcjonowania w grupie rówieśników; zapobiegania narastaniu problemów wynikajacych ze spiętrzenia kłopotów wychowawczych i dydaktycznych, Współpraca z domem rodzinnym dziecka: włączanie rodziców w proces edukacji psychologicznej, zachęcanie ich do udziału w rozwiązywaniu szkolnych problemów dziecka, propozycja partnerskich wywiadówek. Treści Programu "Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą" zostały ułożone wokół 3 obszarów tematycznych, a w każdym z nich znalazły się zagadnienia szczegółowe:
Odkryj dary natury czyli mnóstwo zabawy na jesienne i zimowe wieczory - Christine Gall
Jesień nie musi być ponura ani deszczowa - to wymarzony czas na zabawę z naturą, która obdarza nas hojnie swoimi darami. Ze zgromadzonych skarbów da się zrobić mnóstwo ciekawych rzeczy. A materiał praktycznie nic nie kosztuje, można nazbierać go tyle, żeby nikomu nie zabrakło. Pozostałe przybory kupicie tanio w sklepach papierniczych.
Style nauczania - Gary Fenstermacher, Jonas F. Soltis
Styl kierowniczy - nauczyciel pracuje niczym wykwalifikowany menedżer, który organizuje uczenie się i kieruje nim. Główny nacisk kładzie na zdobywanie przez uczniów kompetencji.Styl terapeutyczny - nauczyciel wnika w osobowość wychowanka, pielęgnuje ją i wspomaga jej rozwój. Główny nacisk kładzie na spełnienie się ucznia jako człowieka oraz realizację duchowego i intelektualnego potencjału wychowanków.Styl wyzwalający - nauczyciel wyzwala umysł ucznia z więzów wiedzy fałszywej i ograniczeń płynących z braku wiedzy. Główny nacisk kładzie na ukształtowanie przymiotów umysłu i charakteru.
TWORCZE NAUCZ.-UCZENIE MATEMAT.-PODK - Anna Malenda
Mogę gorąco polecić ten tekst do publikacji w formie książki przeznaczonej dla wszystkich, którzy badają styl nauczania matematyki i jego zmiany w dobie reformy edukacji w Polsce. Twórcze myślenie jest bowiem kluczem do rozumienia matematyki, a uczenie się matematyki ze zrozumieniem jest kluczem do twórczego myślenia.Wacław Zawadowski.
"Przykładowe scenariusze do zajęć zintegrowanych" adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.Materiał dydaktyczny jest uniwersalny tematycznie. Nie odwołuje się do żadnego konkretnego podręcznika, aby nie ograniczać realizacji proponowanych scenariuszy. Można je wykorzystać w całości lub częściowo, wprowadzając własne modyfikacje w zależności od możliwości percepcyjnych i właściwości psychicznych uczniów oraz warunków pracy w szkole.
Świat jest wielki dla ciekawskich - Praca Zbiorowa
Program autorski edukacji wczesnoszkolnej rozwijający postawy badawcze uczniów.
Mierzenie jakości. Program rozwoju szkoły propozycje dla dyrektorów i wizytatorów - Joanna Semrau
Tworzenie standardów jakości pracy szkoły oraz raport o jakości edukacji na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzewskiej w Poznaniu.
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Dydaktyczne kształcenie ustwiczne - Barbara Kędzierska
Książka stanowi próbę sformowania odpowiedzi na pytania, szczególnie często stawiane dzisiaj. Co oznacza nauczyciel właściwie przygotowany do wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia?
Dziecięce Hip-Hop. Zabawy stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka - Ewa Małek
Proponowany w niniejszej publikacji zestaw zabaw ma wspomagać rozwój funkcji słuchowych, wzbogacać mowę, doskonalić percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, sprzyjać kształceniu orientacji przestrzennej i rozwijać sprawność motoryczną dzieci. Zawarte w niniejszej publikacji gry i zabawy najlepiej odpowiadają potrzebom dzieci wieku przedszkolnego, choć różnicuje je poziom trudności i kompilacji. Stawianie przed dziećmi zadań trudniejszych mobilizuje je do coraz większego wysiłku.
Egzaminy zewnętrzne - Szaleniec
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i doradców metodycznych, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji egzaminatorów, lub pragną dobrze przygotować swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych, chcieliby poinformować uczniów i rodziców na temat wymagań egzaminacyjnych w sposób możliwie kompletny.
I co dalej? Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej - Henryk Sławiński
Stwierdzenie, ze historia jest wielką nauczycielką życia znajduje w książce ks. Henryka Sławińskiego swoje jednoznaczne potwierdzenie. Wiele możemy się nauczyć od wielkich pedagogów katolickich II Rzeczypospolitej. Książka ta zachęca czytelnika, aby chciał z tego bogactwa skorzystać. Pozwoli to na zachowanie tożsamości rodzin i Narodu w obliczu nowych i bardzo często silnych zagrożeń.
Jak kształcić profesjonalnych dyrektorów szkół? - Stefan Witek
W procesie kształcenia dyrektorów szkół szczególne znaczenie ma podstawowa zasada dydaktyczna łączenia teorii z praktyką. Szerokie możliwości jej zastosowania ukazuje niniejsza publikacja. Obejmuje ona 14 problemowych scenariuszy dla 60 godzin zajęć edukacyjnych. W każdym scenariuszu uwzględniono proponowane treści 30-minutowego wykładu oraz związane z nim ćwiczenia warsztatowe, pozwalające na stosowanie różnych form organizacyjnych (praca audytoryjna, indywidualna i zespołowa).
Systemologiczne inspiracje pedeutologii - Krystyna Duraj-Nowakowska
Wybór problemów pedeutologicznych ze względu na ich znaczenie i aktualność, których nabrały szczególnie i dodatkowo w obliczu reformy ustroju i programów systemu edukacji.
Nauczanie integralne w klasach 1-3 z wykorzystaniem technik Freineta - Bogumiła Łuczak
Autorka szuka inspiracji w alternatywnych koncepcjach kształcenia. Zafascynowała ją pedagogika Celestyna Freineta, której istotą jes t wyzwalanie odpowiedzialności, tolerancji oraz twórczej aktywności uczniów, a także zespolenie naturalnej ekspresji dziecka z różny mi formami pracy indywidualnej i zbiorowej.
Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki Hiv/Aids - Jerzy Rzepka
Prezentowany podręcznik pt. "Zagadnienia prorodzinne edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS nie jest przeznaczony dla dzieci ani młodzieży, ale stanowi materiały dla nauczycieli realizujących proces dydaktyczny, a zatem osób dorosłych o ukształtowanym światopoglądzie, posiadających wyższe wykształcenie i pracujących już zawodowo z młodzieżą. Jest czymś w rodzaju kompendium wiedzy potraktowanej bardzo szeroko i obejmującej wiele zagadnień związanych z tym tematem, a zarazem prezentującej je skrótowo.
Poprzednie 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Książki
Informacje: Znaleziono 2993 wyników.

Typ produktu:

Oprawa


Przedmiot
SzkołaTyp podręcznika
Dostępność:


Polecane
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies.
x